• Nova Services

  The added value.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • - About us -

  Who we are

  Nova Services is an innovative IT solution provider company committed to new technologies and new IT trends. Our portfolio mostly contains Full-stack developments, Portal developments, and Application integration projects however we have DevOps, Business&System Analyst and Project Manager competencies too.

  Clients, projects

  Our Customers are in the Finance, Insurance or Telecommunications industry. Our goal is to have a long term, good customer relationship.

  We deliver projects either independently or in cooperation with other companies. Our project teams have usually 3-20 members and the durations range from one or two months to multiple years. We provide our expertise in local and in international projects as well.

  Our values

  We have the following core values:

  • Team spirit
  • Positive, Supportive atmosphere
  • Transparent, open communication
  • Looking for challenges
  • Professionalism
  • Development oriented
  • Long-term thinking

  Our Expertise, Our Partnerships

  Our Colleagues have deep knowledge and many years of experience in usage and in implementation of IBM, Liferay, Microsoft and Oracle technologies and products. We have certified colleagues for the major products. We are certified Microsoft and certified Liferay partners.

 • - Services -

  We provide the following services for our customers:

  Custom application development

  Do not hesitate to contact us if you need a custom developed IT application. It depends on your decision whether we will follow waterfall or agile methodology for the implementation.

  Enterprise Portal Development

  Do you want to improve your Liferay or Adobe portal or do you want a new implementation?

  Enterprise Application Integration

  Do you want to integrate multiple systems and applications, are you interested in robust, long-term solutions?

  IT outsourcing

  Do you have a lack of developer, business analyst or IT project manager resources on your project?

  IT consultancy

  Do you have an IT consultancy project ?

  Engineering QA solutions

  Do you need better quality software development, or do you plan sustainable test automation best practice in CI/CD pipeline?

 • - We are hiring -

  We have the following open positions

  There are no published blog posts yet.
 • - Contact us -

  Please write a massage or contact us via phone or e-mail

  Hungary, 1095 Budapest, Soroksári way 30-34.
  +36-20-310-3441
  All Posts
  ×
  ×
  Terms & Conditions
  ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
  AZ ÁLLÁSPÁLYÁZATOK SORÁN JELENTKEZŐK SZEMÉLYES ADATAINAK VÉDELMÉRŐL
  
  
  A Nova Services Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1095 Budapest, Soroksári út 30-34.; Cégjegyzékszám: 01-10-141128), mint adatkezelő („Társaság, vagy „Adatkezelő”, egyben mint a www.novaservices.hu honlap üzemeltetője) elkötelezett az irányadó adatvédelmi szabályok betartása mellett és a jogszabályokban meghatározott védelmet biztosítja a Társaság által közvetített pozíciókra állásra jelentkezőknek (”Érintett” vagy Jelentkező ”).
  
  A jelen tájékoztató („Tájékoztató”) célja, hogy a Jelentkezők számára részletes tájékoztatást nyújtson az adataik kezelésével kapcsolatos minden lényeges tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyekről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat, az Európai Unió 679/2016 számú Általános Adatvédelmi Rendelete („GDPR”) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) rendelkezéseivel összhangban.
  
  A jelen Tájékoztató 2018. május 25. napjától hatályos további rendelkezésig vagy visszavonásig.
  
  Az adatkezelő Társaság képviselője: Kovács Krisztián, ügyvezető 
  Az adatkezelő elérhetőségei:
  cím: 1095 Budapest, Soroksári út 30-34.
  e-mail: info@novaservices.hu
  telefonszám: +36 20-310-3441
  
  1. 	ÉRINTETTEK KÖRE 
  A Tájékoztató személyi hatálya kiterjed mindenkire, aki jelentkezik a Társaság által közvetített nyilvános álláshirdetésre, a Társaság által üzemeltetett www.novaservices.hu weboldalon keresztül, vagy egyéb elérhetőségeken, vagy aki a Társaság Ügyfelei körébe tartozó Üzleti partnerek (hirdetők) álláshirdetéseire munkavállalás szándékával általános jelleggel, munkaerő-közvetítés céljából illetve nyilvánosan meg nem hirdetett pozíció betöltésére jelentkezik. A Jelentkező jelentkezésének Társasághoz történő továbbításával egyben elfogadja a jelen Tájékoztató rendelkezéseit és hozzájárul adatainak a Tájékoztatóval összhangban történő kezeléséhez. A Társaság biztosítja, hogy az általa kialakított és keresés során alkalmazott jelentkezési csatornákon a Jelentkezők a jelentkezést megelőzően megismerhessék a Tájékoztató tartalmát. Amennyiben a Jelentkező nem a Társaság által kialakított és keresés során alkalmazott jelentkezési csatornán keresztül küldi el álláspályázatát, és a Társaság úgy ítéli meg, hogy ebből adódóan vélelmezhetően nem ismerte meg a jelen Tájékoztatót, úgy a jelentkezés befogadását megelőzően értesíti a Jelentkezőt a Tájékoztatóról, és visszaigazolást kér annak elfogadásáról.
  
  2. 	ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK
  
  A jelen Tájékoztató értelmezésében az alábbiakban nevesített egyes fogalmak az következő jelentésekkel bírnak: 
  „személyes adat": azonosított vagy azonosítható Munkavállalóra vonatkozó bármely információ; azonosítható az a Munkavállaló (természetes személy), aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható; 
  „adatkezelés": a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés; 
  „adatkezelő": a munkáltató továbbá az a természetes vagy jogi személy vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; 
  „adatfeldolgozó": az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel; 
  „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
  „címzett": az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak; 
  „harmadik fél": az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak; 
  „az érintett hozzájárulása": az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez; 
  „különleges adat": A faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok; 
  „egészségügyi adat": egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról; 
   „adattovábbítás": a személyes adat meghatározott címzett számára történő hozzáférhetővé tétele; 
  „adatvédelmi incidens": Adatvédelmi incidensnek minősül a személyes adatok kezelésére vonatkozó biztonság olyan sérülése, amely a továbbított vagy tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy ahhoz kapcsolódó jogosulatlan hozzáférést eredményezi. 
  „vállalkozáscsoport": az ellenőrző vállalkozás és az általa ellenőrzött vállalkozások; a jelen Tájékoztató értelmezésében vállalkozáscsoport jelenti a Társaságot, annak ellenőrző vállalatait, 
  A GDPR által meghatározott egyéb fogalmakat annak 4. cikke tartalmazza
  
  
  3. 	EGYES ADATKEZELÉSEK
  
  
  3.1.	MARKETINGGEL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS
  
  a.)	HÍRLEVÉL KÜLDÉSSEL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS
  
  Az Érintett a Társaság által nyújtott (munkaerő közvetítési) szolgáltatások igénybevétele előtt vagy során, vagy egyéb más módon a következőkben meghatározott adataival iratkozhat fel hírlevélre. A Társaság a hírlevélre történő feliratkozáskor a feliratkozás időpontját és a feliratkozás időpontja szerinti IP címet is rögzíti . A Társaság a hírlevélre történő feliratkozásról visszaigazoló emailt küld arra címre, amelyről a hírlevél küldést megigényelték, az azonosítás és a visszaélések megelőzése érdekében.
  
  Az adatkezelés jogalapja: A hírlevélre történő feliratkozás önkéntes hozzájáruláson alapul. Az Érintett nem köteles hozzájárulni az adatkezeléshez. Amennyiben az Érintett ezen, az adatok kezeléséhez nem járul hozzá, úgy az az alábbi következményekkel jár: nem fogja megkapni a Társaság hírleveleit, kereskedelmi célú, tájékoztató leveleit.
  
  Az Érintettek köre: minden természetes személy, illetve a jogi személyek nevében eljáró természetes személy, ezen Ügyfél képviselője, aki a Társaság híreiről rendszeresen értesülni kíván, ezért személyes adatainak megadásával a hírlevél szolgáltatásra feliratkozik.
  
  Az adatkezelés célja: A hírlevél küldéssel kapcsolatos adatkezelés célja az Érintett tájékoztatása a Társaság legújabb eseményeiről, híreiről, nyújtott szolgáltatásokról.
  
  A kezelt adatok köre - Adatkezelés célja:
  név - azonosítás
  emailcím - hírlevél küldése
  IP cím - azonosítás, technikai művelet
  telefonszám - azonosítás 
  feliratkozás dátuma - azonosítás, technikai művelet 
  
  Ki fér hozzá az adatokhoz: A hírlevelet kizárólag a Társaság Marketing és PR osztály munkatársai küldik egyedileg.
  
  Adatkezelés időtartama: Az Érintett kérésére történő törlésig, azaz az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig. A Társaság kizárólag addig kezeli az ebből a célból felvett személyes adatokat, amíg az érintett le nem iratkozik a hírlevél listáról. Az Adatkezelő a hírlevél listát háromévente felülvizsgálja, és a hírlevél küldéshez három év után megerősítő hozzájárulást kér. Annak az Érintettnek az adatait, aki nem ad megerősítő hozzájárulást, az Adatkezelő törli az adatállományból. 
  
  A Társaság tájékoztatja az Érintette, hogy a hírlevélről bármikor leiratkozhat a hírlevelekben található elérhetőségeken, valamint az info@novaservices.hu e-mail címre küldött lemondási kérelem útján. Postai úton a jelen Tájékoztatóban megadott címen iratkozhat le a hírlevélről.
  
  
  B.)	KÖZÖSSÉGI OLDALAKKAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS 
  
  A Társaság jelen van a Facebook közösségi portálon, valamint más közösségi oldalakon is (linkedIn). Ezen oldalakon elhelyezett tartalmak elsődleges célja a Társaság tevékenységének, felépítésének, álláslehetőségek, céggel kapcsolatos újdonságok bemutatása, a weboldalon található tartalmak közösségi oldalon történő megosztása, publikálása, marketingje. A közösségi oldal segítségével az Érintettek tájékozódhatnak a legújabb pozíciókról és a Társaság esetleges újdonságairól. 
  
  A Társaság tevékenysége során a közösségi oldalakon, a közösségi oldal egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak vagy magának a közösségi oldalának a megosztása, illetve „lájkolása”, népszerűsítése céljából kezelheti a Facebook/Google+/Twitter/Linkedin/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon regisztrált azon Érintett felhasználók nevét, illetve ezen Érintettek publikus adatait, akik a közösségi oldalakon „kedvelik” a Társaság közösségi oldalát. A Társaság az Érintettekkel a közösségi oldalon keresztül kizárólag akkor kommunikál, és így a kezelt adatok körének célja akkor válik lényegessé, ha az Érintett ezen a fórumon, azaz a közösségi oldalon keresztül keresi meg a Társaságot.
  
  Az adatkezelés jogalapja: A közösségi oldalakon belül és az azokon keresztül, a Társasággal történő kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, és egyéb, a közösségi oldal által megengedett művelet önkéntes hozzájáruláson alapul. Az Érintett a közösségi oldal feltételei alapján önként hozzájárul a Társaság tartalmainak követéséhez, kedveléséhez. 
  
  Az Érintettek köre: azon természetes személyek, akik a Társaság közösségi oldalait, vagy azok tartalmát követik, megosztják, vagy kedvelik. 
  
  A kezelt adatok köre - Adatkezelés célja:
  név - azonosítás
  publikus adatok - azonosítás
  üzenet - kapcsolattartás
  emailcím - kapcsolattartás
  
  A Társaság az adott közösségi oldalt összekapcsolhatja más közösségi oldalakkal az adott közösségi portálra vonatkozó szabályok szerint. Az Érintett az adott közösségi oldal adatkezeléséről, az adatok forrásáról, azok kezeléséről, az átadás módjáról, és jogalapjáról tájékoztatást az adott közösségi oldalon kaphat. Az erre vonatkozó adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.
  A Társaság közösségi oldalán, különösen Facebook oldalán képeket/videófelvételeket is közzétesz a különböző eseményekről, az Társaság szolgáltatásairól, egyebekről. Társaság a Facebook oldalt összekapcsolhatja más közösségi oldalakkal a facebook.com közösségi portál szabályai szerint, így a Facebook oldalon történő közzétételen érteni kell az ilyen kapcsolt közösségi portálokon történő közzétételt is.
  
  Az Érintett az adott közösségi oldal adatkezeléséről tájékoztatást az adott közösségi oldalon kaphat.
  
  Adatkezelés időtartama: Az Érintett kérésére történő törlésig.
  
  
  3.2 	KAPCSOLATFELVÉTEL ÉS INFORMÁCIÓKÉRÉS
  
  A www.novaservices.hu weboldalon, illetve a fentebb megjelölt kapcsolati címeken keresztül történő kapcsolatfelvétel, információ kérés, közlés
  
  Az Érintettek a honlapon keresztül kapcsolatba léphetnek a Társasággal, illetve bizonyos adataik megadásával információt kérhetnek a Társaságtól. A Társaság leendő Ügyfelei közvetlen kapcsolatba léphetnek a Társaság kapcsolattartásra kijelölt munkavállalójával. Az ügyfélkapcsolati pont használatához a jelen Adatvédelmi Tájékoztató elfogadása szükséges.
  
  Az Érintettek köre: azon természetes személyek, akik a Társasággal kapcsolatba lépnek és információkat kérnek a Társaságtól, személyes adataik megadásával, illetve üzleti ügyfelek természetes személy kapcsolattartói.
  
  Az adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, információ közlés, információ kérés.
  
  Az adatkezelés jogalapja: az Érintett önkéntes hozzájárulása.
  
  A kezelt adatok köre - Adatkezelés célja:
  név - azonosítás
  lakcím - azonosítás
  telefonszám - kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás
  email cím - kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás
  üzenet dátuma - azonosítás
  üzenet tárgya és szövege - válaszadás, információ közlés
  egyéb Érintett által megadott személyes adatok - válaszadás, információ közlés
  
  
  Az adatkezelés időtartama: az adatkezelés céljához szükséges idő, amely esetenként legfeljebb az adatközléstől számított 5 év, illetve az esetleges igényérvényesítésre irányadó határidő, de legfeljebb a hozzájárulás visszavonásáig. 
  
  3.3. 	ÁLLÁSPÁLYÁZATRA JELENTKEZŐK ADATKEZELÉSE
  
  Az Érintetteknek lehetősége van a www.novaservices.hu honlapon regisztrációval, vagy a Társaság egyéb elérhetőségein keresztül, az ott meghirdetett pozíciókra, vagy állásajánlatokra elektronikus vagy postai úton benyújtani pályázati anyagát (önéletrajz, motivációs levél stb.) és egyéb személyes adatait megadni. 
  
  A kiválasztási folyamat során Adatkezelő a jelentkezéseket összeveti a betölteni kívánt pozícióval, és a munkaviszony/egyéb jogviszony létrehozásának feltételeivel, és az összevetés alapján a legmegfelelőbb személyeket személyes interjúra hívja be. A kiválasztás folyamata a személyes vagy telefonos interjúval, és adott esetben teszt kitöltésével folytatódik. A kiválasztás a legmegfelelőbb Érintett adatainak a hirdető számára történő továbbításával végződik.
  
  Az adatok forrása: Elsősorban magától az Érintettől származnak a kezelt személyes adatok, azonban amennyiben Érintett tudomásul veszi, hogy amennyiben álláspályázatra jelentkezés során harmadik személy adatait adja meg (pl. ilyen harmadik személyt jelöl meg referenciaként) úgy ezen harmadik személy adatait annak előzetes hozzájárulásával adhatja meg, így erről nyilatkozik, hogy a harmadik személy adatainak megadására vonatkozóan megfelelő felhatalmazással rendelkezik.
  
  Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő által meghirdetett álláspályázatra jelentkezik.
  
  Adatkezelés jogalapja: a Jelentkező önkéntes hozzájárulása. Amennyiben a Jelentkező a személyes adatai kezeléséhez nem járul hozzá, úgy a Társaságnak nem áll módjában álláspályázatát elbírálni. A Jelentkező az adatkezeléshez való hozzájárulást bármely időpontban visszavonhatja ez azonban nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;
  
  Munkaközvetítés esetén az álláspályázat sikertelen elbírálását követő adatkezelés jogalapja – amennyiben a Jelentkező nem adott hozzájárulást a további megkeresésekhez – az adatkezelő jogos érdeke (jogos érdek megnevezése: a teljesített szolgáltatások ellenértékének megfizetéséhez fűződő jogos érdek ).
  
  Kezelt adatok köre: A Jelentkezők Társaság által kezelt adatai a következők: valamennyi adat, amit a Jelentkező a pályázatában/önéletrajzában megjelöl, így különösen: 
  
  A kezelt adatok köre - Adatkezelés célja:
  név - azonosítás
  lakcím - azonosítás
  telefonszám - kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás
  email cím - kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás
  fénykép - azonosítás
  megpályázott pozíció - jelentkezés beazonosítása
  korábbi munkatapasztalatok felsorolása - a jelentkezés elbírálásához, a megfelelő kompetenciával rendelkező munkatárs kiválasztásához szükséges
  szakképzettség - a jelentkezés elbírálásához, a megfelelő kompetenciával rendelkező munkatárs kiválasztásához szükséges
  idegen nyelv ismeret - a pozíció elbírálásához, a megfelelő kompetenciával rendelkező munkatárs kiválasztásához szükséges
  különleges adat: pl. egészségügyi adat, megváltozott munkaképességű személy orvosi adatai - csak akkor történik különleges adat kezelése, ha a pozíció betöltéséhez szükséges
  a megküldött önéletrajzban feltüntetett egyéb adatok - a jelentkezés elbírálásához, a megfelelő kompetenciával rendelkező pályázó kiválasztásához szükséges
  megküldött motivációs levél - a jelentkezés elbírálásához, a megfelelő kompetenciával rendelkező munkatárs kiválasztásához szükséges
  bérigény - a jelentkezés elbírálásához szükséges
  Adatkezelő megjegyzése, jegyzetei - a jelentkezés elbírálásához szükséges
  	
  
  Az adatkezelés általános célja: A Társaság rögzíti, hogy a Jelentkezők személyes adatait főleg a következő célokból kezeli: toborzás; kapcsolattartás. A személyes adatok kezelésének további közvetett célja a Jelentkező szakmai alkalmasságának megítélése a meghirdetett pozíció kapcsán, valamint azon célból, hogy konkrét, személyre szabott ajánlattal kereshesse meg a Jelentkezőt.
  
  Adatok továbbítása: A jelentkező hozzájárulásától függően potenciális munkáltatók vagy egyéb foglalkoztatók, illetve kölcsönvevők, szövetkezetek, akiknek a személyéről a Nova Services Zrt. előzetesen és egyedileg tájékoztatja a jelentkezőt. Az adattovábbítás címzettjének adatkezelésére a címzett által megadandó tájékoztatás vonatkozik.
  
  Adattovábbítás: A Társaság továbbítja a Jelentkezők személyes adatait azon Ügyfelei számára, akiknek álláspályázatát közvetíti, vagy aki számára toboroz (hirdetők). Az adatok továbbítására csak a Jelentkező kifejezett, előzetes, tájékozott hozzájárulásával kerül sor. Azon Jelentkezők jelentkezését/pályázatát/önéletrajzát és a kapcsolatfelvétel során a Jelentkezőkkel egyeztetett információkat, adatokat, valamint a személyiségteszt, illetve a munkáltatók/hirdetők szakmai tesztjének Jelentkezők szintén egyeztetett eredményét, akik megfelelnek a munkáltatók/hirdetők preferenciáinak, a Társaság továbbítja a hozzájárulás-kéréskor megjelölt munkáltató/hirdető részére.
  
  Adatkezelés ideje: Kapcsolattartás adatkezelési cél esetén: a fel nem vett a Jelentkező adatait a Társaság a jelentkezést benyújtását követő 2 évig történő kezeli, annak érdekében, hogy a megpályázott munkakörrel azonos, vagy ahhoz hasonló munkakörben későbbi időpontban megnyíló pozíció esetén a Társaság mérlegelhesse a Jelentkező kompetenciáinak megfelelőségét és indokolt esetben kapcsolatba léphessen a Jelentkezővel. Amennyiben maga a Társaság alkalmazza a Jelentkezőt, a felvett Jelentkező adatai a Társaság munkavállalókra vonatkozó adatvédelmi tájékoztatója alapján kerülnek a továbbiakban kezelésre.
  
  3.4. 	OKTATÁS, RENDEZVÉNYEK
  A Társaság által tartott képzésekkel, vagy általa szervezett rendezvényekkel kapcsolatos adatkezelés. 
  Az adatkezelés jogalapja: Érintett hozzájárulása.
  Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki adatainak önkéntes megadásával részt kíván venni a Társaság által szervezett oktatáson, képzésen, rendezvényen.
  
  A kezelt adatok köre - Adatkezelés célja:
  név - azonosítás
  lakcím - azonosítás
  telefonszám - kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás
  email cím - kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás
  fénykép - azonosítás
  pozíció - azonosítás
  számlázási cím - számla kiállításához szükséges
  jelentkezés/rendezvény dátuma - azonosítás, igényérvényesítés
  
  Az adatkezelés célja: a jelentkezés lehetővé tétele, az érintett azonosítása és jogosultságainak ellenőrzése, valamint kapcsolattartás.
  Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat: az Érintett az Adatkezelő által biztosított, számára elérhető úton keresztül vagy módon, így különösen az a megadott email címen vagy telefonon keresztül történő megrendeléssel Adatkezelő felé jelzi az oktatáson, képzésen való részvételi szándékát a fent meghatározott adatainak megadása mellett és továbbítja az oktatással foglalkozó Nova Services Zrt. munkatársa felé. A részvételi szándékot manuálisan betáplálja az erre rendszeresített elektronikus nyilvántartási rendszerbe, és/vagy azt papír alapon rögzíti. Adatkezelő az oktatáson, képzésen való részvételt feltétel teljesítéséhez (pl. díj megfizetése) kötheti.
  A rendezvényeken résztvevőkről videó- és képfelvétel készülhet a Társaság által, amelynek a Társaság általi marketing célú felhasználásához az Érintett, mint résztvevő hozzájárul a rendezvényre szóló regisztrációs link elfogadásakor. Az Érintett megtilthatja külön nyilatkozattal a róla készült képmás és videofelvétel további felhasználását. 
  Adatkezelés időtartama: az azonosítási és kapcsolattartási adatok vonatkozásában azon jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely jogviszony kapcsán az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli, olyan adatok vonatkozásában, amelyek számviteli bizonylatok alapjául szolgálnak (számlázási adat), az adatkezelés időtartama jogszabály alapján a teljesítéstől számított legalább 8 év.
  
  3.5. A WWW.NOVASERVICES.HU HONLAP LÁTOGATÓI ADATAINAK KEZELÉSE  
  
  A weboldalra történő belépés során a weboldalt kiszolgáló szerveren technikailag automatikusan rögzítésre kerülhetnek egyes adatok, melyek a látogatás folyamán generálódnak. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer az Érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. A rendszer ezeket az adatokat a szolgáltatás nyújtásához, a működés biztonságához szükséges legrövidebb -jellemzően 3 napnál rövidebb ideig- kezeli, ezt követően az adatok felülírásra, azaz törlésre kerülnek. Ily módon például az alábbi adatok kerülhetnek tárolásra: IP cím, böngésző adatok, látogatási paraméterek.
  Az adatkezelés célja: a honlap látogatása során a honlap tárhelyszolgáltatója a szolgáltatás működésének ellenőrzése és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat. 
  Az adatkezelés jogalapja: az Érintett önkéntes hozzájárulása
  A kezelt adatok köre - Adatkezelés célja:
  látogatás dátuma - azonosítás
  IP cím - azonosítás
  látogatott oldal címe - azonosítás, visszaélés megelőzése
  böngészési előzmény - azonosítás, visszaélés megelőzése
  Érintett operációs rendszerével és böngészőjével kapcsolatos adatok - azonosítás, visszaélés megelőzése
  
  Az adatkezelés ideje: a honlap megtekintésétől számított 3 nap. 
  
  3.6. 	COOKIE-K ÉS AZOK KEZELÉSE
  A www.novaservices.hu weboldal és illetve az oldal külső partnerei cookie-kat és hasonló technológiákat alkalmaznak, amikor a látogatók, a regisztrált felhasználók a weboldalt számítógépről, vagy tabletről, mobiltelefonról használják. A cookiek használatának alapvető célja a weboldal bizonyos alapfunkcióinak biztosítása, illetve a felhasználói élmény javítása, személyesebbé tétele, valamint a megfelelő, személyre szabott hirdetések, ajánlatok megjelenítése és statisztikai adatok gyűjtése a szolgáltatás további fejlesztését megalapozandó.
  A cookie (vagy magyarul „süti”) egy információcsomag, általában egy kisméretű szöveges file, amelyek egyedi azonosítót tartalmaznak és a felhasználó számítógépén vagy a mobil eszközében tárolódnak, A sütit maga a meglátogatott weboldal helyezi el a felhasználó eszközén azonosítási céllal, így a felhasználó által használt eszköz felismerhető lesz, amikor egy bizonyos weboldalt meglátogat.
  A www.novaservices.hu weboldal az alábbi táblázatban összefoglalt sütiket alkalmazza, amikor a látogatók megnyitják a weboldalt és az oldalakon böngésznek.
  a.) A WEBOLDAL MŰKÖDÉSÉHEZ FELTÉTLEN SZÜKSÉGES SÜTIK
  Az ilyen cookie-k nélkülözhetetlenek a weboldal megfelelő működéséhez. Ezen cookie-k elfogadása nélkül a Társaság nem tudja garantálni a weboldal elvártaknak megfelelő működését, sem pedig azt, hogy minden, a felhasználó által keresett információhoz a felhasználó hozzá fog jutni. Ezen cookie-k által tárolt adatok nem “gyűjtenek” személyes adatokat marketing, analitika, stb. célokra, kizárólag a weboldal alapvető működéséhez szükségesek.
  
  Süti megnevezése: CookieConsent
  Süti jellemzői:
  - Adatkezelés célja: A honlap megfelelő működésének biztosítása
  - Időtartam: A vonatkozó látogatói munkamenet lezárásáig tartó időszak / 1 év
  - Létrehozza: www.novaservices.hu weboldal
  
  b.) MARKETING CÉLÚ SÜTIK
  Ahhoz, hogy a felhasználók számára érdekes hirdetéseket közölhessen a weboldal és hogy az Adatkezelő felismerhesse az alkalmazása vagy weboldal mely részét, milyen módon használják a felhasználók, viselkedés alapú személyes és anonim adatok kerülnek gyűjtésre és elemzésre.
  
  Süti jellemzői:
  - Adatkezelés célja: A honlap megfelelő működésének biztosítása
  - Időtartam: A vonatkozó látogatói munkamenet lezárásáig tartó időszak / 1 év
  - Létrehozza: www.novaservices.hu weboldal
  
  c.) A BESOROLÁSSAL NEM RENDELKEZŐ SÜTIK 
  A besorolással nem rendelkező sütik olyan sütik, amelyek még besorolás alatt állnak, az egyéni sütik szolgáltatóival együtt.
  Süti jellemzői:
  - Adatkezelés célja: A honlap megfelelő működésének biztosítása
  - Időtartam: A vonatkozó látogatói munkamenet lezárásáig tartó időszak / 1 év
  - Létrehozza: www.novaservices.hu weboldal
  
  
  SÜTI HASZNÁLAT BEÁLLÍTÁSA A BÖNGÉSZŐKBEN
  Az Adatkezelő felhívja a felhasználók figyelmét, hogy az internetes böngészők egy része automatikusan elfogadja a cookie-kat, az Érintetteknek azonban lehetőségük van számítógépes böngésző programjának beállításaival, illetve azok módosításaival ezeket engedélyezni, kitörölni, vagy automatikusan visszautasítani. Amennyiben nem adja hozzájárulását a cookie-k alkalmazásához, az a Honlap bizonyos funkcióinak nem teljes körű használatát eredményezheti. A sütik böngészőbeli kezeléséhez információk, segítség a böngészők “help” felületein áll rendelkezésre.
  SÜTI HASZNÁLAT BEÁLLÍTÁSA A WEBOLDALON
  A www.novaservices.hu weboldalra történő bejelentkezést követően az Adatkezelő egy felugró ablakban tájékoztatást nyújt az oldal sütikezelése részleteit illetően, ahol a felhasználónak hozzájárulást kell adni az oldal sütikezelési eljárásaihoz. Az Érintett a hozzájáruláskor tetszőlegesen beállíthatja, hogy mely süti típusok kezeléséhez járul hozzá a sütitípus előtti gomb bepipálásával, vagy a pipálás megszüntetésével.
  A sütikezelés elfogadását követően az Érintett a láblécben található “Süti kezelés” linkre kattintva bármikor tetszőlegesen módosíthatja, megváltoztathatja hozzájárulást az oldal sütikezelését illetően.
  EGYÉB KÜLSŐ CÍMEKRE MUTATÓ LINKEK
  A honlap olyan linkeket is tartalmazhat, amelyek olyan oldalakra mutatnak, amelyeket nem az Adatkezelő üzemeltet, csupán az Érintettek tájékoztatását szolgálják („átlinkelés”). Az Adatkezelőnek nincs semmi befolyása ezen cégek által üzemeltetett weboldalak tartalmára és biztonságára így nem is tartozik felelősséggel azokért. A Társaság kéri az Érintetteket, tekintsék át ezen oldalak Adatkezelési Tájékoztatóját, illetve adatvédelmi nyilatkozatát mielőtt az adott oldalon az adataikat bármilyen formában megadnák.
  4.	ADATBIZTONSÁG
  
  A papíralapon kezelt személyes adatok biztonsága érdekében a Társaság az alábbi intézkedéseket alkalmazza: 
  •	az iratokat zárható, száraz, illetéktelen belépéstől technikai és emberi védelemmel egyaránt óvott helyiségben, azon belül pedig zárható iratszekrényben helyezi el;
  •	a személyes adatokat kezelő Munkavállaló csak úgy hagyhatja el az iratok őrzésére szolgáló helységet, ahol adatkezelés zajlik, hogy a rá bízott személyes adatokat tartalmazó iratokat elzárja, valamint ha az irodában más Munkavállaló nincs jelen, akkor az irodát bezárja;
  •	személyes adatokat tartalmazó iratok kizárólag zárt borítékban továbbíthatók, mely borítékon fel kell tüntetni a „bizalmas/confidential” feliratot;
  
  A számítógépen, illetve hálózaton tárolt személyes adatok biztonsága érdekében a Társaság az alábbi intézkedéseket alkalmazza: 
  •	A számítógépen található adatokhoz csak érvényes, személyre szóló, azonosítható jogosultsággal (legalább felhasználói névvel és jelszóval) férhetnek hozzá a hozzáférésre jogosult személyek. 
  •	a Társaság központi szerverén tárolt adatokhoz csak a megfelelő jogosultsággal rendelkező személyek férhetnek hozzá;
  •	az adatvesztés elleni védelemről szerverein a Társaság rendszeres, rövid megőrzési idejű tükrözéssel/biztonsági mentéssel gondoskodik;
  •	a Társaság az informatikai határvédelemről (vírusvédelem, illetéktelen külső hozzáférés kizárása) folyamatosan gondoskodik fejlett biztonsági alkalmazások futtatásával;
  •	digitálisan tárolt személyes adatok adatkezelésre felhatalmazott Munkavállalók közötti továbbítása kizárólag nyomonkövethető módon történik (e-mail-ben, vagy logfile alapján ellenőrizhető hálózati megoldással);
  
  A Társaságnál a személyes adatokhoz hozzáférő személyeket a Jelentkezők személyes adatainak tekintetében titoktartási kötelezettség terheli, azaz a munkaköri kötelezettségük teljesítése során, vagy egyéb módon tudomásukra jutott személyes adatokat, egyéb információkat kötelesek bizalmasan kezelni, és harmadik személyek részére nem hozzáférhetővé tenni. Ez a kötelezettség időkorlátozás nélkül a munkaviszony megszűnését követően is fennmarad. Az adatkezelést végző személyek kötelesek megőrizni az általuk kezelt személyes adatok bizalmas jellegét, nem használhatják azokat saját céljukra, nem hozhatják nyilvánosságra, nem adhatják át vagy tehetik hozzáférhetővé azokat senki számára, a Tájékoztatóban felsorolt esetek kivételével.
  
  5.	ADATVÉDELMI INCIDENSEK
  
  A Társaság munkavállalói adatvédelmi vagy adatbiztonsági incidens észlelése esetén kötelesek azt haladéktalanul jelezni közvetlen felettesük és az adatvédelmi felelős felé. Az incidens elhárítása, kezelése ügyében a közvetlen felettes intézkedik, az adatvédelmi felelős indokolt esetben az ügyvezetőhöz fordul az incidens kezelése ügyében. Az adatvédelmi felelős rendszeres időközönként minden adatvédelmi incidensről beszámol az ügyvezetőnek. 
  Ha az adatvédelmi incidens magas kockázattal jár a Jelentkező jogaira és szabadságaira nézve, a társaság indokolatlan késelem nélkül tájékoztatja a Jelentkezőt az adatvédelmi incidensről, ezen belül különösen:
  -	az adatvédelmi felelős nevét és elérhetőségét
  -	az incidens valószínűsíthető következményeit
  -	az incidens megoldása, kockázatainak csökkentése érdekében tervezett vagy megtett intézkedésekről.
  A Társaság az adatvédelmi incidenseket nyilvántartja, feltünteti azok ismert hatását, és a megtett intézkedéseket.
  
  6.	ADATFELDOLGOZÓK
  
  A Társaság az jelen tájékoztatóban meghatározott adatkezelési célok elérése érdekében egyes feladatainak ellátásához harmadik személyek szolgáltatásait veszi igénybe, amely szolgáltatások magukban foglalhatják a Jelentkezők személyes adatainak kezelését is. Ezen harmadik személyek („Adatfeldolgozók”) az adatkezelést a Társaság utasításainak megfelelően, a hatályos jogszabályok előírásaival összhangban végzik. Adatfeldolgozás céljára kizárólag az adott cél megvalósításához szükséges személyes adatok kerülnek továbbításra az egyes Adatfeldolgozók részére.
  
  A Társaság számára Jelentkezőkkel kapcsolatos adatfeldolgozást jelenleg az alábbi szolgáltató végez:
  Adatfeldolgozó neve: Nova Services Zrt.
  Adatfeldolgozó címe:. 1095 Budapest, Soroksári út 30-34.
  Képviseli: Kovács Krisztián, ügyvezető
  Adatfeldolgozás célja: munkaviszony létesítését megelőzően a munkaviszony létesítéséhez szükséges bejelentési, bér- és Tb ügyintézési teendők ellátása.
  
  7	ADATTOVÁBBÍTÁS
  
  A Társaság kijelenti, hogy a Jelentkezők személyes adatait harmadik országba — tehát az Európai Unión kívüli országba – nem továbbítja (vagy harmadik országban működő adatfeldolgozó számára nem tesz elérhetővé). A Jelentkező tudomásul veszi és egyben hozzájárul ahhoz, hogy adatai a Nova Cégcsoporton belül továbbításra kerülnek toborzási célból, azaz amennyiben másik Cégcsoporton belüli társaság ügyfelénél felmerül a foglalkoztatás lehetősége, úgy ezen társaság részére továbbításra kerülnek a Jelentkezői személyes adatok. 
  
  8.	A JELENTKEZŐ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAI
  
  Jelentkező jogai:
  
  a)	hozzáférési jog 
  A Jelentkező jogosult arra, hogy a Társaságtól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a kezelt személyes adatokhoz, az adatkezelés céljáról, adatok kategóriáiról, címzettekről, tárolás időtartamáról, jogairól, az adatok forrásáról tájékoztatást kapjon. 
   A Táraság az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát a Jelentkező rendelkezésére bocsátja. A Jelentkező által kért további másolatokért a Társaság az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel.
  
  b)	helyesbítési és törlési jog
  A jelentkező jogosult arra, hogy kérésére a Társaság indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, a Jelentkező jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.
  
  c)	törlés/elfeledtetés joga
  A Jelentkező jogosult arra, hogy kérésére a Társaság indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat. A Jelentkező adott határidővel visszavonhatja az adatkezeléshez adott hozzájárulását, mely esetben az adott határidőig bezárólag az adatkezelő jogosult az adatkezelési célnak megfelelő adatkezelésre. Ha megszűnt az adatkezelés célja, vagy a Jelentkező visszavonta az adatkezeléshez való hozzájárulását, az adatkezelő a továbbiakban a Jelentkező adatait nem kezeli, a Jelentkezőre vonatkozó személyes adatokat a Jelentkező további értesítése nélkül, selejtezési szabályainak megfelelően törli..
  
  d)	az adat kezelésének korlátozása;
  A Jelentkező jogosult arra, hogy kérésére a Társaság korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:
  -	a Jelentkező vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
  -	az adatkezelés jogellenes, és a Jelentkező ellenzi az adatok törlését, és e helyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
  -	a Társaságnak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de a Jelentkező igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy a Jelentkező tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a Társaság jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Jelentkező jogos indokaival szemben.
  Ha az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak a Jelentkező hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. 
  A Társaság minden olyan címzettet tájékoztat a helyesbítésről, törlésről, elfeledtetésről, vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. 
  
  e)	az adathordozhatósághoz való jog
  A Jelentkező jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa a Társaság rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná a Társaság, ha az adatkezelés hozzájáruláson, alapul; és az adatkezelés automatizált módon történik. Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során a Jelentkező jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását. A jog gyakorlása nem sértheti a törléshez való jogot. Az említett jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű jog gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges. A jog gyakorlása nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.
  
  f)	Az Jelentkező jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben a Társaság a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Jelentkező érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Az Jelentkező jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profil alkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.
  Kivéve ha a döntés:
  •	a Jelentkező és a Társaság közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
  •	meghozatalát a Társaságra alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az Jelentkező jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy a Jelentkező kifejezett hozzájárulásán alapul.
  
  9.	ELJÁRÁS A JELENTKEZŐ IGÉNYE ESETÉN
  
  A Jelentkező a fentiek szerinti igényével vagy egyéb, személyes adatait érintő kérdésével vagy kérésével a jelen Tájékoztató elején megjelölt társaság képviselőjéhez fordulhat, az ott megjelölt elérhetőségek bármelyikén, vagy a Társaság Humán Erőforrás Osztályának központi e-mail címén, amely a következő: info@novaservices.hu. 
  A Társaság az írásban benyújtott kérelem kézhezvételétől számított 30 napon belül köteles kérelmet elbírálni. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét, illetve a folyamatban lévő kérelmek számát, a Táraság a kérelem elbírálásának határidejét meghosszabbíthatja. A meghosszabbítás tényéről, illetve okairól a Jelentkezőt előzetesen tájékoztatni kell. 
  Amennyiben a Jelentkező kérelme megalapozott, a Társaság a kért intézkedést az eljárási határidőn belül végrehajtja, és a végrehajtás megtörténtétével kapcsolatosan írásbeli tájékoztatást ad a Jelentkező részére. Ha a Társaság a Jelentkező kérelmét elutasítja, köteles erről írásbeli határozatot hozni. Határozatában köteles megjelölni a döntés alapjául szolgáló tényállást, döntésének indoklását a megfelelő jogszabályok, illetve eseti döntések bemutatásával, továbbá köteles a Jelentkezőt a Társaság döntésével szemben irányadó jogorvoslati lehetőségekről tájékoztatni. 
  A Jelentkező a jogai gyakorlásával kapcsolatos költségek megtérítésére kizárólag abban az esetben kötelezhető, amennyiben a Társaság a Jelentkezőt a kérelme beérkezését követő 8 napon belül írásban tájékoztatta arról a körülményről, hogy kérelme túlzó jellegű, és ezzel egyidejűleg tájékoztatta az adminisztratív költség mértékéről, de a Jelentkező mindezen körülmények ellenére az igényét írásban fenntartotta. Az igény fenntartásának minősül, ha a Jelentkező a Társaság tájékoztatása ellenére nem vonja vissza kérelmét 5 munkanapon belül vagy az ügyintézési határidő végéig. 
  A költségek viselésére kötelezett Jelentkező a költséget vagy külön köteles megfizetni a Társaság által kibocsátott fizetési felszólítás kézhezvételétől számított 8 napon belül. 
  Ha a Jelentkező a Társaság döntésével nem ért egyet, illetve ha a Társaság a vonatkozó fenti eljárási határidőt elmulasztja, úgy a Jelentkező a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulhat.
  
  10.	FELÜGYELETI HATÓSÁG
  
  Ha a Jelentkező úgy ítéli meg, hogy a Társaság általi személyes adatainak kezelése megsérti a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok, így különösen a GDPR rendelkezéseit, jogában áll a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál panaszt benyújtani. 
  A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:
  Honlap: http://naih.hu/
  Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
  Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
  Telefon: +36-1-391-140o Fax: +36-1-391-1410
  E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
  A Jelentkezőnek joga van más, így különösen a szokásos tartózkodási helye, munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti európai uniós tagállamban létrehozott felügyeleti hatóságnál is panaszt tenni.
  
  11.	KERESETINDÍTÁSI JOG (BÍRÓSÁGHOZ FORDULÁS JOGA) 
  
  A Jelentkező — panasztételi jogától függetlenül – bírósághoz fordulhat, ha a személyes adatainak kezelése során megsértették a GDPR szerinti jogait. 
  
  A Társasággal mint magyar adatkezelővel szemben magyar bíróság előtt indítható per.
  Amennyiben a Jelentkező az adatfeldolgozóval szembeni kíván bírósági eljárást kezdeményezni, úgy azt az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. 
  A Munkavállaló a pert a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt indíthatja meg. Magyarországon a törvényszékek elérhetősége az alábbi linken található: http://birosag.hu/torvenyszekek. 
  Amennyiben az Jelentkező szokásos tartózkodási helye az Európai Unió más tagállamában van, akkor a per a szokásos tartózkodási hely szerinti tagállam hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósága előtt is megindítható. 
  Társaság fenntartja a jogot arra, hogy a jelen Adatvédelmi Tájékoztatót a jogszabályok betartásával a Társaság egyoldalúan bármikor módosítsa.
  
  12. 	EGYEBEK
  
  A Társaság fenntartja a jogot a jelen tájékoztató módosításának jogára. A módosított, egységes szerkezetű Tájékoztatót a www.novaservices.hu honlapon teszi közzé.
  ×
  Privacy Policy
  aa